Privātuma politika


 1. Personas datu apstrādes pārzinis, kas organizē pasākumus Ģertrūdes ielas teātrī, ir biedrība “TARBA” (turpmāk tekstā – ĢIT, Pasākuma organizators), reģistrācijas Nr. 50008104501, adrese: Ģertrūdes iela 101a, Rīga, LV-1001; e-pasta adrese: git@git.lv, tālr. 22020616.
 2. Personas datu apstrādātājs, kas nodrošina biļešu tirdzniecības sistēmas www.git.lv darbību un uzturēšanu un atbild par biļešu tirdzniecības procesā izmantoto personas datu izmantošanu, apstrādi un drošu glabāšanu saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – Regula) prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ir SIA DIVI GRUPA (turpmāk tekstā – Tirgotājs), juridiskā adrese: Avotu 40-33, Rīga, LV-1009; e-pasta adrese: biletes@git.lv, tālr. 25440073.
 3. Tirgotājs caur biļešu tirdzniecības sistēmu www.git.lv nodrošina biļešu tirdzniecību uz Ģertrūdes ielas teātra rīkotajiem pasākumiem (izrādēm, koncertiem, viesizrādēm, sadarbības izrādēm un citiem pakalpojumiem).
 4. Pircēji – fiziskas personas, kuri ĢIT kasē vai www.git.lv iegādājas biļetes un dāvanu kartes, izmantojot ĢIT vienotā tīkla biļešu tirdzniecības sistēmu (turpmāk tekstā – Sistēma), un tās ietvaros saņem ĢIT biļešu tirdzniecības un pircēju atbalsta pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums).
 5. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru. Sistēmā tiek reģistrēti dati atbilstoši šīs Privātuma politikas 11. punktam.
 6. Pircējs var izteikt piekrišanu, reģistrējoties Sistēmā un noklikšķinot piekrišanu šiem noteikumiem, sadaļā “Mans profils”, vai arī klātienē ĢIT kasē, aizpildot un parakstot piekrišanas veidlapu. Apliecinot piekrišanu, Pircējs:
  1. piekrīt šo noteikumu 11. punktā norādīto personas datu apstrādei Sistēmā,
  2. apliecina, ka piekrišanu sniedz persona, kura piekrišanas brīdī nav jaunāka par 13 gadiem,
  3. apliecina, ka piekrišana ir brīva, nepārprotama, apzināta un konkrēta.
  4. Ja Pircēja piekrišana nav saņemta līdz 2018. gada 15. jūnijam, Pircēja iepriekš Sistēmā reģistrētie personas dati tiek dzēsti.
 7. Pārzinis paredz, ka personas dati var tikt nodoti citiem datu apstrādātājiem, izņemot Tirgotāju, tikai lai nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana visiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei).
 8. Turklāt ĢIT informē, ka Pakalpojuma izpildei Pircēju personas dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai, parādu piedziņai. Tāpat ĢIT ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 9. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Pakalpojuma lietotāja – Pircēja – piekrišana, ĢIT likumīgās un leģitīmās intereses, lai nodrošinātu Pakalpojuma izpildi, un ĢIT saistošo normatīvo aktu izpilde.
 10. Pēc Pircēja izvēles un piekrišanas Pircēja personas dati var tikt nodoti saglabāšanai Sistēmas datu bāzē šādiem Pakalpojuma nodrošināšanas mērķiem:
  1. nodrošināt pircējiem iespēju norēķināties elektroniski par ĢIT biļetēm, izmantojot ĢIT vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu (Sistēma) vai skaidrā naudā, maksājot ĢIT kasē;
  2. nodrošināt elektronisko ĢIT biļešu, dāvanu karšu piegādi uz pircēja norādīto e-pastu;
  3. nodrošināt iegādāto biļešu maiņu vai naudas atgriešanu gadījumā, ja pasākums ir pārcelts vai atcelts;
  4. brīdināt pircēju, ja ir notikušas izmaiņas ĢIT pasākuma norisē (atcelta izrāde, tiek mainīts izrādes norises laiks).
 11. Pircējam ir iespēja piekrist savu datu nodošanai apstrādei sekojošā apjomā:
  1. Iegādājoties ĢIT biļetes internetā, obligāti reģistrējamie dati: vārds, uzvārds, e-pasts. Pēc pircēja izvēles reģistrējamie dati: tālruņa numurs.
  2. Iegādājoties biļetes ĢIT tirdzniecības vietās vai telefoniski rezervējot biļetes ĢIT kasē, obligāti reģistrējamie dati: vārds, uzvārds un vismaz viens no saziņas veidiem: tālruņa numurs vai e-pasts.
 12. Pircējam ir iespējas sniegt piekrišanu šādam datu apstrādes nolūkam: Pircēja informēšana par ĢIT īpašajiem piedāvājumiem, akcijām un rezervāciju izpirkšanas termiņa beigām.
 13. Pircējam ir iespēja iegādāties biļetes anonīmi, nereģistrējot savus datus vispār, teātra biļešu kasē. Gadījumā, ja Pircējs izvēlas iegādāties biļetes internetā www.git.lv, izmantojot Sistēmu, Pakalpojuma sniegšanas specifika nosaka, ka Pakalpojuma izpilde nav iespējama bez sekojošu personas datu nodošanas apstrādei: vārds, uzvārds, e-pasts. Anonīmi iegādāties ĢIT biļetes interneta tirdzniecības tīklā nav iespējams.
 14. Pircējs jebkurā laikā var dzēst vai rediģēt savus datus.
 15. Pircējam ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Pircēja personas datu apstrādi:
  1. Pieprasīt informāciju, kādi personas dati ir biedrības “TARBA” rīcībā, kā tie tiek apstrādāti: atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā.
  2. Pieprasīt informāciju, kam personas dati nodoti (datu apstrādātāji): atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā. 
  3. Patstāvīgi labot Sistēmā neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts, u.c.), autorizējoties un veicot attiecīgās darbības Sistēmā caur savu lietotājkontu sadaļā “Mans profils”: darbības izpildes termiņš – nekavējoties pēc patstāvīgu darbību veikšanas.
  4. Patstāvīgi mainīt piekrišanu attiecībā uz apstrādei nodotajiem datiem, izvēloties citu piekrišanas apjomu, mainot iepriekš izvēlētos datu apstrādes nolūkus (skatīt 12. punktu), vai mainīt piekrišanas apjomu klātienē ĢIT kasē: darbības izpildes termiņš – nekavējoties pēc patstāvīgu darbību veikšanas vai veicot pieprasījumu klātienē ĢIT kasē.
  5. Pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts, u.c.), rakstot uz git@git.lv vai klātienē ĢIT kasē: darbības izpildes termiņš – ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā vai tūlītēji, veicot pieprasījumu klātienē ĢIT kasē.
  6. Pieprasīt dzēst personas datus, rakstot uz git@git.lv, vai klātienē ĢIT kasē: darbības izpildes termiņš – ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, vai tūlītēji, veicot pieprasījumu klātienē ĢIT kasē, izņemot 16. punktā aprakstīto situāciju.
  7. Patstāvīgi dzēst personas datus, autorizējoties un veicot attiecīgās darbības Sistēmā caur savu lietotājkontu sadaļā “Mans profils”: darbības izpildes termiņš – pēc patstāvīgu darbību veikšanas, izņemot 16. punktā aprakstīto situāciju.
  8. Gadījumā, ja Pircējs, kurš iegādājies biļetes internetā, dzēš no Sistēmas savu lietotājkontu, informācija par izmaiņām pasākuma norisē, netiks nosūtīta.
 16. Ierobežojums Pircēja datu dzēšanai Sistēmā būs spēkā līdz pasākuma, uz kuru Pircējs ir iegādājies biļetes internetā, norises beigām vai atcelšanai, saglabājot šādus Pircēja datus un ziņas: vārds, uzvārds un e-pasts un attiecīgā pirkuma informācija. Tas nepieciešams darījuma partneru saistību izpildes pierādīšanas iespējai šādos gadījumos:
  1. Kad Pircējs norāda, ka nav saņēmis biļetes (Tirgotājam ir likumīgs pamats saglabāt informāciju par e-pastu, uz kuru ir nosūtītas biļetes, un tā kā uz biļetes ir Pircēja (nevis maksātāja) vārds un uzvārds, tad arī saglabāt šos datus. Tas dod iespēju Tirgotājam šāda Pircēja pieprasījuma gadījumā atkārtoti nosūtīt biļetes.
  2. Atcelta pasākuma gadījumā, lai atdotu naudu Pircējam. Šajā gadījumā Tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai ar Tirgotāju kontaktējas caur to pašu e-pastu vai tālruni, kas reģistrēts Sistēmā, jo nav citas iespējas pārbaudīt Pircēja identitāti.
 17. Pircēja dati Sistēmā tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējās autorizācijas Sistēmā. Pirms datu dzēšanas Pircējam tiks nosūtīts paziņojums par personas datu (lietotājkonta) dzēšanu Sistēmā. Ja Pircējs vēlēsies saglabāt savus datus Sistēmā, Pircējam būs jāsniedz atkārtota piekrišana ĢIT biļešu pirkšanas un lietošana noteikumiem un privātuma politikai.
 18. Pircējam ir tiesības pieprasīt ĢIT piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 19. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Pircējam rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Pircējam ir jāvēršas pie ĢIT, rakstot uz git@git.lv (atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā). Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemto atbildi, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.
 20. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: git@git.lv.

Pircēja atbildība

 1. Izsakot piekrišanu, Pircējs apņemas ievērot zemāk minētos biļešu pirkšanas un lietošanas noteikumus.
 2. Biļešu pirkšanu Pircējs var veikt pēc reģistrēšanās vai autorizēšanās sistēmā, ievadot lietotājvārdu/ e-pastu un paroli un izvēloties pasākumu un biļešu skaitu.
 3. Pircējs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
 4. Pircējs izvēlas biļetes veidu: pamatcena, skolēnu/ studentu (atlaide tiek piemērota skolēniem, pilna laika studentiem un ISIC kartes īpašniekiem), pensionāru (atlaide tiek piemērota arī invalīdiem) vai skolotāju ITIC. Ar atlaidi iegādātās biļetes ir derīgas tikai kopā ar apliecību, kas Pircējam jāuzrāda pirms izrādes. Ja Pircējs pasākuma norises vietā biļešu kontrolierim nevar uzrādīt derīgu apliecību kopā ar biļeti, kas iegādāta ar atlaidi, Pircējam ĢIT kasē tiek nodrošināta iespēja piemaksāt starpību starp biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta biļete ar atlaidi, tādējādi nodrošinot Pircējam iespēju apmeklēt izvēlēto pasākumu.
 5. Pircēja iepirkuma grozā ievietoto biļešu apmaksai tiek dotas 10 (desmit) minūtes no brīža, kad iepirkumu grozam pievienota pirmā biļete. Pirkuma apmaksu var veikt, izmantojot norēķinu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard) vai Swedbank BankLink, SEB E-Link. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga.
 6. Biļetes biļešu tirdzniecības sistēmā www.git.lv  var iegādāties Pircēji, kuri izmanto EEZ (Eiropas Ekonomiskās zonas) valstīs, t. sk. Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā un Kazahstānā izdotu norēķinu karti.
 7. Ja 10 (desmit) minūšu laikā Pircējs nav veicis apmaksu, tad izvēlēto biļešu pirkšana netiek apstiprināta un visas iepirkumu grozam pievienotās biļetes tiek atgrieztas tirdzniecībā (Pircējam attiecīgi jāveic pirkšanas process atkārtoti).
 8. Pircējam ir iespēja dzēst atsevišķas biļetes no iepirkumu groza.

Biļešu saņemšana


 1. Apmaksātās biļetes uz teātra izrādēm iespējams saņemt:
  • Ģertrūdes ielas teātra kasē (Ģertrūdes iela 101a, iekšpagalma māja, 2. stāvs) izrāžu dienās stundu pirms izrādes sākuma, kases tālr. 22020616, e-pasts: git@git.lv
  • PDF formātā Pircēja norādītajā e-pastā, kāds reģistrēts Sistēmā, un www.git.lv  sadaļā “Mani pirkumi” pēc autorizācijas, ja Pircējs vēlas biļeti izdrukāt patstāvīgi vai uzrādīt to elektroniski.
 2. Ja Pircējs biļešu tirdzniecības sistēmā izvēlējies saņemt iegādātās biļetes Pasākuma organizatora tirdzniecības vietā (kasē), bet jebkādu iemeslu dēļ tās nav savlaicīgi izņēmis (ierodoties ĢIT kasē ne vēlāk kā pusstundu pirms pasākuma) un/vai neapmeklē pasākumu, tad nauda par iegādātajām biļetēm netiek atgriezta. Pircēji tiek aicināti ievērot noteikto termiņu, lai izvairītos no Pasākuma kavējuma.
 3. Kasēs biļetes tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, eID karte vai vadītāja apliecība). Biļetes tiek izsniegtas tikai personai, kura attiecīgajam pirkumam www.git.lv  ir reģistrēta kā Pircējs. Ja Pircējs vēlas, lai biļetes tiktu izsniegtas trešajai personai, tad Pircējam ir jāsazinās ar Pasākuma organizatoru un jānoskaidro, vai šāda iespēja tiek nodrošināta.
 4. Ne vēlāk kā stundas laikā no pirkuma brīža Pircējam uz e-pastu tiek nosūtīta sistēmas ģenerēta e-biļete. Tā ir pieejama www.git.lv sadaļā “Mani pirkumi” pēc Pircēja autorizācijas un tiek nosūtīta uz Pircēja norādīto e-pastu kā PDF dokuments. Ierodoties uz izrādi, e-biļeti var uzrādīt elektroniski vai arī Pircējam biļete jāizdrukā un jāpārliecinās, ka biļetes teksts un QR kods ir skaidri salasāms un pieejams uzrādīšanai pirms ieejas izrādē.
 5. E-biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir aizliegta!
 6. Gadījumā, ja stundas laikā Pircējam netiek veiksmīgi ģenerēta biļete (nav pieejama sadaļā ”Mani pirkumi”, nedz saņemta e-pastā PDF formātā), Pircējs tiek aicināts sazināties ar Tirgotāju, zvanot uz tālruni 25440073 vai rakstot e-pastu uz biletes@git.lv.

Tirgotāja atbildība


 1. Tirgotājs ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.
 2. Pasākuma organizators patur tiesības ierobežot biļešu skaitu, ko viens Pircējs var iegādāties uz vienu izrādi. Pircējam tiek nodrošināta iespēja vienā pirkuma reizē iegādāties biļetes uz dažāda nosaukuma izrādēm, kā arī izrādēm dažādos norises laikos un vietās, ievērojot Pasākuma organizatora noteiktos ierobežojumus. Tirgotāja atbildība ir precīzi un uzskatāmi norādīt Pircējam biļešu skaita ierobežojumus, ja Pasākuma organizators tādus ir noteicis.
 3. Tirgotājs nepārbauda Pircēja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi. Biļetes ar atlaidi derīgas tikai kopā ar pamatojuma dokumentiem (pensionāra, studenta, u.c. apliecības). Biļete, kas iegādāta ar nepamatotu atlaidi, nav derīga. Šādas biļetes iegāde negarantē ieeju pasākumā. Ieejas tiesības pasākumā gadījumos, kad iegādātas biļetes ar atlaidi, pārbauda Pasākuma organizatora biļešu kontrolieri, aicinot kopā ar biļeti uzrādīt pensionāra, studenta vai citu apliecību.
 4. Neskaidrību gadījumā, kas radušās, izmantojot biļešu tirdzniecības sistēmu www.git.lv. Pircējs var sazināties ar Tirgotāju, zvanot uz tālruni 25440073 (darba dienās 9:00-18:00) vai rakstot e-pastu uz biletes@git.lv .