Privātuma politika


 1. Personas datu apstrādes pārzinis, kas organizē pasākumus Ģertrūdes ielas teātrī, ir biedrība “TARBA” (turpmāk tekstā – ĢIT, Pasākuma organizators), reģistrācijas Nr. 50008104501, adrese: Ģertrūdes iela 101a, Rīga, LV-1001; e-pasta adrese: git@git.lv, tālr. 22020616.
 2. Personas datu apstrādātājs, kas nodrošina biļešu tirdzniecības sistēmas www.git.lv darbību un uzturēšanu un atbild par biļešu tirdzniecības procesā izmantoto personas datu izmantošanu, apstrādi un drošu glabāšanu saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – Regula) prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ir SIA DIVI GRUPA (turpmāk tekstā – Tirgotājs), juridiskā adrese: Avotu 40-33, Rīga, LV-1009; e-pasta adrese: biletes@git.lv, tālr. 25440073.
 3. Tirgotājs caur biļešu tirdzniecības sistēmu www.git.lv nodrošina biļešu tirdzniecību uz Ģertrūdes ielas teātra rīkotajiem pasākumiem (izrādēm, koncertiem, viesizrādēm, sadarbības izrādēm un citiem pakalpojumiem).
 4. Pircēji – fiziskas personas, kuri ĢIT kasē vai www.git.lv iegādājas biļetes un dāvanu kartes, izmantojot ĢIT vienotā tīkla biļešu tirdzniecības sistēmu (turpmāk tekstā – Sistēma), un tās ietvaros saņem ĢIT biļešu tirdzniecības un pircēju atbalsta pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums).
 5. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru. Sistēmā tiek reģistrēti dati atbilstoši šīs Privātuma politikas 11. punktam.
 6. Pircējs var izteikt piekrišanu, reģistrējoties Sistēmā un noklikšķinot piekrišanu šiem noteikumiem, sadaļā “Mans profils”, vai arī klātienē ĢIT kasē, aizpildot un parakstot piekrišanas veidlapu. Apliecinot piekrišanu, Pircējs:
  1. piekrīt šo noteikumu 11. punktā norādīto personas datu apstrādei Sistēmā,
  2. apliecina, ka piekrišanu sniedz persona, kura piekrišanas brīdī nav jaunāka par 13 gadiem,
  3. apliecina, ka piekrišana ir brīva, nepārprotama, apzināta un konkrēta.
  4. Ja Pircēja piekrišana nav saņemta līdz 2018. gada 15. jūnijam, Pircēja iepriekš Sistēmā reģistrētie personas dati tiek dzēsti.
 7. Pārzinis paredz, ka personas dati var tikt nodoti citiem datu apstrādātājiem, izņemot Tirgotāju, tikai lai nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana visiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei).
 8. Turklāt ĢIT informē, ka Pakalpojuma izpildei Pircēju personas dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai, parādu piedziņai. Tāpat ĢIT ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 9. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Pakalpojuma lietotāja – Pircēja – piekrišana, ĢIT likumīgās un leģitīmās intereses, lai nodrošinātu Pakalpojuma izpildi, un ĢIT saistošo normatīvo aktu izpilde.
 10. Pēc Pircēja izvēles un piekrišanas Pircēja personas dati var tikt nodoti saglabāšanai Sistēmas datu bāzē šādiem Pakalpojuma nodrošināšanas mērķiem:
  1. nodrošināt pircējiem iespēju norēķināties elektroniski par ĢIT biļetēm, izmantojot ĢIT vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu (Sistēma) vai skaidrā naudā, maksājot ĢIT kasē;
  2. nodrošināt elektronisko ĢIT biļešu, dāvanu karšu piegādi uz pircēja norādīto e-pastu;
  3. nodrošināt iegādāto biļešu maiņu vai naudas atgriešanu gadījumā, ja pasākums ir pārcelts vai atcelts;
  4. brīdināt pircēju, ja ir notikušas izmaiņas ĢIT pasākuma norisē (atcelta izrāde, tiek mainīts izrādes norises laiks).
 11. Pircējam ir iespēja piekrist savu datu nodošanai apstrādei sekojošā apjomā:
  1. Iegādājoties ĢIT biļetes internetā, obligāti reģistrējamie dati: vārds, uzvārds, e-pasts. Pēc pircēja izvēles reģistrējamie dati: tālruņa numurs.
  2. Iegādājoties biļetes ĢIT tirdzniecības vietās vai telefoniski rezervējot biļetes ĢIT kasē, obligāti reģistrējamie dati: vārds, uzvārds un vismaz viens no saziņas veidiem: tālruņa numurs vai e-pasts.
 12. Pircējam ir iespējas sniegt piekrišanu šādam datu apstrādes nolūkam: Pircēja informēšana par ĢIT īpašajiem piedāvājumiem, akcijām un rezervāciju izpirkšanas termiņa beigām.
 13. Pircējam ir iespēja iegādāties biļetes anonīmi, nereģistrējot savus datus vispār, teātra biļešu kasē. Gadījumā, ja Pircējs izvēlas iegādāties biļetes internetā www.git.lv, izmantojot Sistēmu, Pakalpojuma sniegšanas specifika nosaka, ka Pakalpojuma izpilde nav iespējama bez sekojošu personas datu nodošanas apstrādei: vārds, uzvārds, e-pasts. Anonīmi iegādāties ĢIT biļetes interneta tirdzniecības tīklā nav iespējams.
 14. Pircējs jebkurā laikā var dzēst vai rediģēt savus datus.
 15. Pircējam ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Pircēja personas datu apstrādi:
  1. Pieprasīt informāciju, kādi personas dati ir biedrības “TARBA” rīcībā, kā tie tiek apstrādāti: atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā.
  2. Pieprasīt informāciju, kam personas dati nodoti (datu apstrādātāji): atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā. 
  3. Patstāvīgi labot Sistēmā neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts, u.c.), autorizējoties un veicot attiecīgās darbības Sistēmā caur savu lietotājkontu sadaļā “Mans profils”: darbības izpildes termiņš – nekavējoties pēc patstāvīgu darbību veikšanas.
  4. Patstāvīgi mainīt piekrišanu attiecībā uz apstrādei nodotajiem datiem, izvēloties citu piekrišanas apjomu, mainot iepriekš izvēlētos datu apstrādes nolūkus (skatīt 12. punktu), vai mainīt piekrišanas apjomu klātienē ĢIT kasē: darbības izpildes termiņš – nekavējoties pēc patstāvīgu darbību veikšanas vai veicot pieprasījumu klātienē ĢIT kasē.
  5. Pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts, u.c.), rakstot uz git@git.lv vai klātienē ĢIT kasē: darbības izpildes termiņš – ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā vai tūlītēji, veicot pieprasījumu klātienē ĢIT kasē.
  6. Pieprasīt dzēst personas datus, rakstot uz git@git.lv, vai klātienē ĢIT kasē: darbības izpildes termiņš – ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, vai tūlītēji, veicot pieprasījumu klātienē ĢIT kasē, izņemot 16. punktā aprakstīto situāciju.
  7. Patstāvīgi dzēst personas datus, autorizējoties un veicot attiecīgās darbības Sistēmā caur savu lietotājkontu sadaļā “Mans profils”: darbības izpildes termiņš – pēc patstāvīgu darbību veikšanas, izņemot 16. punktā aprakstīto situāciju.
  8. Gadījumā, ja Pircējs, kurš iegādājies biļetes internetā, dzēš no Sistēmas savu lietotājkontu, informācija par izmaiņām pasākuma norisē, netiks nosūtīta.
 16. Ierobežojums Pircēja datu dzēšanai Sistēmā būs spēkā līdz pasākuma, uz kuru Pircējs ir iegādājies biļetes internetā, norises beigām vai atcelšanai, saglabājot šādus Pircēja datus un ziņas: vārds, uzvārds un e-pasts un attiecīgā pirkuma informācija. Tas nepieciešams darījuma partneru saistību izpildes pierādīšanas iespējai šādos gadījumos:
  1. Kad Pircējs norāda, ka nav saņēmis biļetes (Tirgotājam ir likumīgs pamats saglabāt informāciju par e-pastu, uz kuru ir nosūtītas biļetes, un tā kā uz biļetes ir Pircēja (nevis maksātāja) vārds un uzvārds, tad arī saglabāt šos datus. Tas dod iespēju Tirgotājam šāda Pircēja pieprasījuma gadījumā atkārtoti nosūtīt biļetes.
  2. Atcelta pasākuma gadījumā, lai atdotu naudu Pircējam. Šajā gadījumā Tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai ar Tirgotāju kontaktējas caur to pašu e-pastu vai tālruni, kas reģistrēts Sistēmā, jo nav citas iespējas pārbaudīt Pircēja identitāti.
 17. Pircēja dati Sistēmā tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējās autorizācijas Sistēmā. Pirms datu dzēšanas Pircējam tiks nosūtīts paziņojums par personas datu (lietotājkonta) dzēšanu Sistēmā. Ja Pircējs vēlēsies saglabāt savus datus Sistēmā, Pircējam būs jāsniedz atkārtota piekrišana ĢIT biļešu pirkšanas un lietošana noteikumiem un privātuma politikai.
 18. Pircējam ir tiesības pieprasīt ĢIT piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 19. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Pircējam rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Pircējam ir jāvēršas pie ĢIT, rakstot uz git@git.lv (atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā). Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemto atbildi, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.
 20. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: git@git.lv.